Polityka Środowiskowa

Mając na uwadze wartości przyrodnicze Ziemi Suwalskiej Malow Sp. z o.o. świadomie podjął działania w sferze organizacji i zarządzania środowiskiem.

Działania te ukierunkowane są na poszanowanie naturalnego środowiska z myślą
o przyszłych pokoleniach.

Działania dotyczące środowiska naturalnego są koordynowane w ramach systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie
ISO 14001.

Zarządzanie środowiskowe traktujemy jako jeden z priorytetów zarządzania Spółką
i systematycznie dokonujemy przeglądów i ocen występujących aspektów środowiskowych. Parametry występujących znaczących aspektów środowiskowych będziemy w sposób ciągły poprawiać wyznaczając stosowne cele środowiskowe.

W ramach poprawy oddziaływania na środowisko zmierzamy do:

 

  • proekologicznej gospodarki odpadami poprodukcyjnymi zapewniającej odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystanie lub utylizację;
  • planowania i realizacji działań zapobiegających wystąpieniu potencjalnych zagrożeń ekologicznych w sytuacjach awaryjnych;
  • podnoszenia świadomości naszych pracowników o wpływie na środowisko wykonywanej przez nich pracy.

 

Naszą strategią jest przestrzeganie wymagań prawnych i innych dotyczących naszych aspektów środowiskowych, do których przestrzegania się zobowiązaliśmy.

Naszą misją jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego
u źródła ich powstawania i ciągłe doskonalenie procesów.

 

W celu propagowania proekologicznego stylu działania w MALOW Sp. z o.o. prowadzimy otwarty dialog z pracownikami i społeczeństwem na temat środowiska naturalnego i informujemy o wynikach swoich działań w sferze zarządzania środowiskowego.

Polityka środowiskowa MALOW Spółka z o.o. jest realizowana zgodnie ze strategicznymi celami spółki, wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań lokalnych i regionalnych.

 

 

Prezes Zarządu