Serwis

Zasady odpowiedzialności względem kupującego w ramach rękojmi za wady fizyczne wyrobów nabytych na podstawie umów kupna-sprzedaży/dostawy zawartych pomiędzy Malow Spółką z o.o. w Suwałkach a innymi podmiotami.

 

 1. Wyroby/towary Malow Spółka z o.o. w Suwałkach, zwanej dalej „Spółką Malow” objęte są odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady fizyczne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.Nr.16 poz.93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej KC.
 2. O ile nie będzie innych ustaleń zawartych w umowie kupna-sprzedaży/dostawy okres uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne wyrobów/towarów wynosi 24 miesiące od dnia sprzedaży/dostawy tj. od dnia wydania towaru kupującemu.
 3. Reklamacja w ramach rękojmi za wady fizyczne nie zostanie uznana, jeżeli wyrób/towar był użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, gdy zostanie stwierdzone, że wyrób/towar był naprawiany, przerabiany we własnym zakresie bądź został uszkodzony z winy Użytkownika, a także wówczas, gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Odpowiedzialność spółki Malow z tytułu rękojmi za wady fizyczne nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi dostarczanej do poszczególnych wyrobów/towarów, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik rzeczy na koszt własny i własnym staraniem, np. przeglądy okresowe zamków szyfrowych.
 5. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonego towaru powstałego podczas transportu, powinien wyraźnie zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym (dokumencie WZ lub innym dokumencie dostawy), pod rygorem skutków prawnych.
 6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne w okolicznościach określonych w art. 563 KC.
 7. Reklamacje wad ukrytych należy zgłosić sprzedającemu niezwłocznie po ich wykryciu.
 8. Reklamację należy zgłaszać w formie pisemnej poprzez formularz reklamacyjny do pobrania ze strony: www.malow.com.pl/zloz-reklamacje oraz przesłać na adres e-mail: reklamacje@malow.com.pl. Kontakt telefoniczny: 87 566-07-85
 1. W przypadku zasadnej reklamacji strony wzajemnie ustalą miejsce wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za wady w ramach rękojmi, szczególnie wówczas gdy dotyczyć ona będzie naprawy/usunięcia wad.
 2. W przypadku nieuznania reklamacji Klient otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy wykonania reklamacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy KC dotyczące rękojmi za wady.

Niniejsze zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi stanowią integralną część wszystkich zawartych umów kupna sprzedaży/dostawy wyrobów/towarów wynikających z oferty Spółki Malow.