Strefa Dystrybutora

Logowanie do „Strefy Dystrybutora”→
 

Logując się do strefy dystrybutora oświadczają Państwo zgodę, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych.

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  „Malow” Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 114 A, 16-400 Suwałki.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  Administrator danych nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora.
 3. Celem przetwarzania jest:
  Dostęp do strefy dystrybutora.
 4. Podstawą przetwarzania jest:
  Zgoda na przetwarzanie moich danych.
 5. Odbiorcami danych osobowych są:
  Brak.
 6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
  Dane nie będą przekazywane.
 7. Moje dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane:
  Przez 3 lata od dnia wycofania się przez mnie ze zgody do dnia zażądania usunięcia przez mnie moich danych.
 8. Mam prawo do:
  Wycofania się ze zgody w każdej chwili. Wycofanie ze zgody mogę złożyć pisemnie do Administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania moich danych przez Administratora w celu oferowania jego produktów. Wglądu do swoich danych osobowych. Poprawiania swoich danych osobowych. Usunięcia moich danych osobowych. Ograniczenia przetwarzania. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Bycia zapomnianym. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 10. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.