Fonds de l'UE

logotypy

Usługa finansowana w ramach projektu „SF4.0. KOM - Inteligentna Super Fabryka” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.3. „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

Malow Spółka z o.o. a réalisé le projet « Études sur la recherche de solutions pour optimiser les structures en métal et mettre en œuvre des technologies efficaces et automatisées pour leur fabrication » Le 31 juillet 2018, un contrat avec le bureau du maréchal de la voïvodie de Podlachie a été signé grâce auquel MALOW a reçu un financement de l'UE. Le projet aboutira à la préparation de la documentation technique de nouveaux designs optimisés de meubles en métal permettant leur mise en œuvre dans l'offre de l'entreprise, ainsi qu'à la documentation technique de nouveaux processus technologiques efficaces et automatisés pour leur production. Grâce à l'aide, les activités de production seront plus innovantes et compétitives. Objectifs du projet : une augmentation de la compétitivité de l'entreprise grâce à la mise en œuvre d'activités planifiées de recherche et de développement spécialisées dans la création synergique de nouvelles solutions optimisées pour la construction de meubles en métal tout en développant des technologies efficaces et automatisées pour leur fabrication. Titre du projet : « Études sur la recherche de solutions pour optimiser les structures en métal et mettre en œuvre des technologies efficaces et automatisées pour leur fabrication ». Numéro de projet : WND-RPPD.01.02.01-20-0091/17 Valeur totale du projet : 17 296 962,07 PLN Valeur qualifiée du projet : 14 847 416,73 PLN Cofinancement du projet par l'UE : 6 931 602,19 PLN

W dniu 09.03.2020 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na dofinansowanie farmy fotowoltaicznej służąca do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca przy użyciu modółów monokrystalicznych. Realizacja tej inwestycji pozwala na pokrycie 30% zapotrzebowania energetycznego, a zarazem stanowi istotny wkład w walce o skuteczną ochronę środowiska.


Tytuł projektu: „Inwestycje w odnawialne źródła energii przez MALOW Sp. z o.o.”.

Numer projektu: WND-RPPD.05.01.00-20-0596/19

W ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna.

Dziania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach projektu 


Dane dotyczące inwestycji:

Obszar: 2,5 ha (łączna powierzchnia na której zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne)

Moc: 2,0 MW

Ilość paneli: 5838

Moc paneli: 320W i 325W

Powierzchnia samych paneli: 1,0 ha

– grunt: 0,75 ha

– dachy: 0,25 ha

Wartość projektu ogółem: 8 019 600,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 2 399 186,74 PLN