EU funds

logotypy

Usługa finansowana w ramach projektu „SF4.0. KOM - Inteligentna Super Fabryka” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.3. „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

Malow Spółka z o.o. carried out a project entitled. ‘Conducting research concerning the pursuit of solutions for the optimisation of metal structures and the implementation of efficient, automated technologies for their production’ On 31 July 2018, an agreement was signed with the Marshal's Office of the Podlaskie Voivodeship, thanks to which MALOW received EU funding. The project will result in the preparation of technical documentation of new optimised metal furniture constructions enabling their introduction to the company's offer, as well as technical documentation of new, efficient, automated technological processes for their production. Thanks to the aid, the production activity is expected to be more innovative and competitive. Project objectives: increase of the company's competitiveness through the implementation of planned research and development activities specialising in the synergistic creation of new optimised solutions for the construction of metal furniture while developing efficient automated technologies for their manufacture. Project title: ‘Conducting research concerning the pursuit of solutions for the optimisation of metal structures and the implementation of efficient, automated technologies for their manufacture’. Project number: WND-RPPD.01.02.01-20-0091/17 Total value of the project: PLN 17,296,962.07 Eligible value of the project: PLN 14,847,416.73 Project co-financing from the EU: PLN 6,931,602.19

W dniu 09.03.2020 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na dofinansowanie farmy fotowoltaicznej służąca do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca przy użyciu modółów monokrystalicznych. Realizacja tej inwestycji pozwala na pokrycie 30% zapotrzebowania energetycznego, a zarazem stanowi istotny wkład w walce o skuteczną ochronę środowiska.


Tytuł projektu: „Inwestycje w odnawialne źródła energii przez MALOW Sp. z o.o.”.

Numer projektu: WND-RPPD.05.01.00-20-0596/19

W ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna.

Dziania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach projektu 


Dane dotyczące inwestycji:

Obszar: 2,5 ha (łączna powierzchnia na której zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne)

Moc: 2,0 MW

Ilość paneli: 5838

Moc paneli: 320W i 325W

Powierzchnia samych paneli: 1,0 ha

– grunt: 0,75 ha

– dachy: 0,25 ha

Wartość projektu ogółem: 8 019 600,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 2 399 186,74 PLN